Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Αίτηση η οποία διατίθεται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://dst.ihu.gr/. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου). Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Υπόμνημα (max 500 λέξεις) για τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επέλεξε το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας.