Πέμπτη, 13 ΙουνίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Αίτηση η οποία διατίθεται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://dst.ihu.gr/.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Υπόμνημα (max 500 λέξεις) για τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επέλεξε το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
 5. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

Οι υποψήφιοι – πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 (Lower).
 2. Δύο συστατικές επιστολές.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και αυτής της προκήρυξης, και β) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 6. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που πιστοποιούν οποιαδήποτε περαιτέρω προσόντα διαθέτουν και που περιλαμβάνονται σ’ εκείνα για τα οποία ο Κανονισμός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει συγκεκριμένη μοριοδότηση. Τα προσόντα αυτά είναι:
 • Γνώση άλλης/άλλων ξένης/ξένων γλώσσας/γλωσσών.
 • Άλλο/-α πτυχίο/-α
 • Μεταπτυχιακός/-οι τίτλος/-οι σπουδών
 • Διδακτική εμπειρία
 • Βασικές δεξιότητες Η/Υ

 

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται:

Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας

Β) στη συνέντευξη

 

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν:

 1. Για την ειδίκευση στη «Διδακτική Θετικών/Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών» (Didactics of Science/Economics/Engineering)»:
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών, Οικονομικών Επιστημών, Επιστήμης των Μηχανικών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, της Σχολής Καλών Τεχνών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.
 1. Για την ειδίκευση στη «Διδακτική Κοινωνικών/Παιδαγωγικών/Ανθρωπιστικών/ Νομικών Επιστημών» (Didactics of Social Sciences/Pedagogical/Humanities/Law)»»:

Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Νομικών Επιστημών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

 

Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 2021 – 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο