Η διαδικασία της συνέντευξης

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται: Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η διαδικασία της συνέντευξης.