Παρασκευή, 19 ΙουλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Η διαδικασία της συνέντευξης

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:

 • Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
 • Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.
 • Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους.
 • Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του https://dst.ihu.gr/.

Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» γίνεται με συνέντευξη και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή Επιλογής. Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των κριτηρίων που αναφέρονται στον πίνακα κριτηρίων παρακάτω.

Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου και ιδίως τα εξής:

 • Ο τίτλος του πτυχίου: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφών προς το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ειδικοτήτων
 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου
 • Η επίδοση σε συναφή προς το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα
 • Η γνώση υπολογιστών
 • Η ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Η γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση των υποψηφίων, σχετική με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

Στο στάδιο αυτό ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 60% ως εξής :

Τίτλος Πτυχίου (Πτυχίο Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων με το ΔΔΠΜΣ΄)

Βαθμός Πτυχίου

Επίδοση σε συναφή μαθήματα

Η/Υ

Επαγγελματική/ Ερευνητική / Διδακτική εμπειρία

Συστατικές επιστολές

Γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ

10

15

5

5

15

4

6

Ακολουθεί ανάλυση:

Α) Πτυχίο :

Άριστα (8,5-10)

Λίαν Καλώς (6,5-8,49)

Καλώς (5-6,49)

    15

          12

     9

 

Β) Επίδοση σε συναφή μαθήματα :

Ορίζονται ως συναφή μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής και λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος βαθμός ανά κατηγορία μαθήματος

1) Παιδαγωγική   

Άριστα (8,5 – 10)

Λίαν Καλώς (6,5 – 8,49)

Καλώς (5 – 6,49)

    3

2

     1

2) Διδακτική    

Άριστα (8,5 – 10)

Λίαν Καλώς (6,5 – 8,49)

Καλώς (5 – 6,49)

    3

           2

     1

 Γ) Υπολογιστές – Γνώση συστημάτων πληροφορικής

Άριστη

Πολύ καλή

Καλή

    3

           2

     1

Δ) Επαγγελματική – Ερευνητική – Διδακτική εμπειρία

Ικανοποιητική 

Καλή

Μέτρια 

    10

          6

     4

Ε) Συστατικές επιστολές  :                                 

Εφόσον θεωρηθούν ικανοποιητικές ως προς το περιεχόμενο και σχετίζονται με την εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία :           1   +   1

ΣΤ) Γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ :

Ικανοποιητική 

Καλή

Μέτρια 

     4

          3

     2

                                                          

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ

Κατά το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, η προφορική συνέντευξη που αφορά τη συνεκτίμηση της συνολικής συγκρότησης και  της επιστημονικής επάρκειας σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, τη συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητά τους, τις επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων,  ορίζεται συντελεστής 40%. Η εξέταση γίνεται από Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΔΕ και μετέχουν δύο ακόμα μέλη της ΕΔΕ τα οποία βαθμολογούν ξεχωριστά. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) της βαθμολογίας αποτελεί τον βαθμό στην προφορική εξέταση.

 

Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 2021 – 2022

kedivimkedivimkedivim
Μετάβαση στο περιεχόμενο