Πέμπτη, 13 ΙουνίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα ύψους 3.500€ σε λογαριασμό του ΔΠΜΣ που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΔΠΘ.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.500€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:

  • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:
    • 500€ κατά την εγγραφή
    • 1000€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου

 

  • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης:
    • 500€ κατά την εγγραφή
    • 500€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου

 Σε περίπτωση μη καταβολής διδάκτρων η φοίτηση αναστέλλεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο