Παρασκευή, 19 ΙουλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κάθε μάθημα επιλογής διδάσκεται σε αριθμό φοιτητών/ριών μεγαλύτερο των πέντε (5). Εάν ο αριθμός των φοιτητών/ριών που θα δηλώσει το μάθημα δεν υπερβεί τους πέντε (5) το μάθημα δεν θα διδάσκεται.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

Το τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές/ριες ασχολούνται αποκλειστικά με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουν με επιτυχία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Κατά την περίοδο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/ριες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια και ομάδες εργασίας (workshops). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Οι φοιτητές/ριες πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς και υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα του ΔΠΜΣ που επέλεξαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, και να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, στις παρουσιάσεις και στις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν μαθήματα σε μορφή εντατικής θεματικής εβδομάδας.

Τα μαθήματα αρχίζουν την ώρα που αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Η καθυστέρηση στην προσέλευση, πέραν των 15’ μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του μαθήματος, συνιστά απουσία, αλλά παρέχεται στον/ην φοιτητή/τρια το δικαίωμα της παρακολούθησης του μαθήματος. Η παρουσία των φοιτητών/ριών ελέγχεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτόν/ήν.

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις οι οποίες αναρτώνται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Σε έκτακτες περιπτώσεις αλλαγής περιεχομένου αναρτημένης ανακοίνωσης, ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες.

Με την ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ, κάθε φοιτητής/τρια: (α) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκε, (β) θα έχει συγγράψει ικανό αριθμό θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών, (γ) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως μέχρι 35% των ωρών διδασκαλίας. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα ή την αγγλική.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

1ο Εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών: μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης

Α/Α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Η σύγχρονη τεχνολογία στην παιδαγωγική (Περίγραμμα μαθήματος) 6
2 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Περίγραμμα μαθήματος ΑΠερίγραμμα μαθήματος Β) 6
3 Σύγχρονες τεχνολογίες και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (Περίγραμμα μαθήματος) 6
4 Γενική και αναπτυξιακή ψυχολογία (Περίγραμμα μαθήματος ΑΠερίγραμμα μαθήματος Β) 6
  Μαθήματα Επιλογής  
5α Διαχείριση της πολυμορφίας των εκπαιδευομένων (Περίγραμμα μαθήματος) 6
Το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη του παιδιού (Περίγραμμα μαθήματος) 6
Εκπαίδευση ενηλίκων και τεχνολογίες μάθησης 6
  Σύνολο ECTS 30

 

2ο Εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών: μαθήματα 1ης κατεύθυνσης

Α/Α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Διδακτική επιστήμη και σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις (Περίγραμμα μαθήματος) 6
2 Εκπαιδευτική αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας (Περίγραμμα μαθήματος) 6
3 Εκπαίδευση μέσω νέων τεχνολογιών / Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση / Εργαλεία συγγραφής e-Learning μαθησιακού υλικού / Ψηφιακά αντικείμενα μάθησης-αποθετήρια ψηφιακού υλικού (Περίγραμμα μαθήματος) 6
Διδακτική θετικών επιστημών / Διδακτική της τεχνολογίας / Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στις επιστήμες 6
  Μαθήματα Επιλογής  
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (Περίγραμμα μαθήματος) 6
Φιλοσοφία, Λογοτεχνία και Θετικές Επιστήμες (Περίγραμμα μαθήματος) 6
  Σύνολο ECTS 30

2ο Εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών: μαθήματα 2ης κατεύθυνσης

Α/Α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Διδακτική επιστήμη και σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις (Περίγραμμα μαθήματος) 6
2 Εκπαιδευτική αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας (Περίγραμμα μαθήματος) 6
3 Εκπαίδευση μέσω νέων τεχνολογιών / Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση / Εργαλεία συγγραφής e-Learning μαθησιακού υλικού / Ψηφιακά αντικείμενα μάθησης-αποθετήρια ψηφιακού υλικού (Περίγραμμα μαθήματος) 6
Διδακτική κοινωνικών επιστημών (Περίγραμμα μαθήματος) 6
  Μαθήματα Επιλογής  
Οικολογία, κοινωνία και περιβαλλοντική εκπαίδευση (Περίγραμμα μαθήματος) 6
Διαδίκτυο και Κοινωνικά Δίκτυα (Περίγραμμα μαθήματος) 6
  Σύνολο ECTS 30

 

3ο Εξάμηνο μεταπτυχιακών σπουδών

Στο τρίτο/πέμπτο-έκτο εξάμηνο του προγράμματος της πλήρους/μερικής αντίστοιχα, εκπονείται διπλωματική εργασία (30 Πιστωτικές Μονάδες ECTS). (Περίγραμμα διπλωματικής)

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, ατομικά, πρέπει να εκπονήσει διπλωματική εργασία που θα του ανατεθεί, υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου καθηγητή. Η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, που ορίζει η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ και στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και ακόμη δύο (2) καθηγητές του ΔΠΜΣ.

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Το περίγραμμα των διδασκόμενων μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος ορίζεται ως ακολούθως:

  • Η σύγχρονη τεχνολογία στην παιδαγωγική: πρακτική και επιστημονική πορεία της παιδαγωγικής καθώς και η σχέση της με την σύγχρονη τεχνολογία. Η παιδαγωγική απαντά σε ερωτήματα σαν τα ακόλουθα: Ποια είναι  τα κίνητρα της κοινωνίας και για ποιο σκοπό αναζητείται μια παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών; Με ποια μέσα και προς ποια κατεύθυνση ο εκπαιδευτικός τελεί το έργο της παιδαγωγίας; Ποια η  σχέση της παιδαγωγικής και της διδακτικής; Ποια κίνητρα ωθούν την κοινωνία προς διαμόρφωση κάποιας παιδαγωγικής πρακτικής; Ποια είναι η συνεισφορά της σύγχρονης τεχνολογίας στην παιδαγωγική και πως και μέχρι ποιού βαθμού βοηθά τον εκπαιδευτικό.
  • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας: αναφορά σε θέματα μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας, όπως στις δύο κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, την ποιοτική και την ποσοτική, στα κριτήρια βάσει των οποίων θα πρέπει να κρίνονται οι ερευνητικές εργασίες, κ.ά.. Μελέτη των διαδικασιών που άπτονται του ερευνητικού σχεδιασμού μέσω της εκπόνησης μιας εμπειρικής έρευνας.
  • Σύγχρονες τεχνολογίες και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους διοικούντες ή σε εκείνους που πρόκειται να διοικήσουν εκπαιδευτικές μονάδες ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στους ακόλουθους τέσσερις τομείς: σχεδιασμός, προγραμματισμός και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς, οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική διάσταση θα είναι η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην λήψη αποφάσεων του στελέχους διοίκησης μίας εκπαιδευτικής μονάδας.
  • Γενική και αναπτυξιακή ψυχολογία. Το μάθημα έχει διπλή θεματική η οποία επικεντρώνεται στην εξέταση σημαντικών ζητημάτων της Γενικής ψυχολογίας και της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Εν συνεχεία περιγράφεται το περιεχόμενο του μαθήματος ανά θεματική ενότητα.

Ι. Γενική Ψυχολογία: Εξετάζονται θεμελιώδεις θεωρίες, μέθοδοι έρευνας και κλάδοι της επιστήμης της ψυχολογίας, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικού στοχασμού σε προβλήματα και θέματα  που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Διερευνώνται  οι βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς, οι θεωρίες ανάπτυξης της προσωπικότητας, η συμπεριφορά του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των κινήτρων, τις γνωστικές λειτουργίες καθώς  και σε ζητήματα ψυχικής υγείας.

ΙΙ. Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Στόχος  της θεματικής ενότητας είναι η εις βάθος κατανόηση και μελέτη των βασικών αρχών που διέπουν την ανθρώπινη ανάπτυξη, η εξοικείωση με τις μεθόδους έρευνας  και η κριτική ανάλυση των σύγχρονων θεωρητικών και μεθοδολογικών κατευθύνσεων στην αναπτυξιακή ψυχολογία.

Ειδικότερα εξετάζονται τα στάδια και η πορεία ανάπτυξης του ατόμου από την προσχολική μέχρι και την εφηβική ηλικία. Αναλύονται οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις: η ψυχαναλυτική, η γνωστική, η συμπεριφοριστική, η κοινωνικοπολιτισμική, κ.ά. Παρουσιάζεται η βιοσωματική, γνωστική και κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, ενώ διερευνώνται σημαντικά  ζητήματα, δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει το αναπτυσσόμενο άτομο σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.

5α)  Διαχείριση της πολυμορφίας των εκπαιδευομένων: ανάλυση της πολυμορφίας στην εκπαίδευση βάσει της ύπαρξης πολλών κατηγοριών εκπαιδευομένων και συγκεκριμένα: μαθητές µε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, διαταραχή ανάγνωσης, διαταραχή της γραπτής έκφρασης, δυσαριθμησία, κ.λπ.), μαθητές µε ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες (αυτές που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων) παλιννοστούντες μαθητές, αλλοδαποί (τέκνα οικονομικών μεταναστών), ρομά, κ.λπ.

5β) Το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη του παιδιού: κατανόηση των σταδίων ανάπτυξης του παιδιού από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Εξετάζονται οι πρώτες σχέσεις του παιδιού με τα άτομα που τα φροντίζουν, ο ρόλος της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και σκέψης, ο τρόπος μάθησης και ο ρόλος του παιδιού/μαθητή στη διαδικασία μάθησης.

5γ) Εκπαίδευση Ενηλίκων και Σύγχρονες Τεχνολογίες Μάθησης: το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης  ενηλίκων και το ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης στον τομέα της δια βίου εκπαίδευσης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτικές ανάγκες, τα κίνητρα, το μαθησιακό ύφος και τα εμπόδια των ενηλίκων στη μάθηση. Αναλύονται κριτικά σημαντικές θεωρίες, όπως είναι η μετασχηματίζουσα μάθηση, η προσωποκεντρική θεωρία, ο κύκλος της μάθησης, κ.ά.. Εξετάζονται  το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων,  ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών στόχων, οι εκπαιδευτικές τεχνικές και η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων. Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, επιχειρείται μια εμβάθυνση στις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις μορφές ηλεκτρονικής μάθησης (e learning). Αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση, τον σχεδιασμό προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης  με τη  χρήση νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, συζητούνται τα πλεονεκτήματα και οι δυσκολίες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, καθώς και ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα.

  • Διδακτική επιστήμη και σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις: σχεδιασμός της διδασκαλίας, διδακτικοί στόχοι, περιεχόμενα, πορεία διδασκαλίας, φάσεις – δραστηριότητες  διεξαγωγής της. Μορφές εκπαίδευσης. Σύγχρονες διδακτικές αρχές, η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, ψυχολογία τάξης και εκπαιδευτικού. Δόμηση διδακτικού πλάνου μαθήματος και φακέλου μαθήματος.
  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας: προσέγγιση της έννοιας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης βάσει των δύο πολύ γενικών μοντέλων, που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και συγκεκριμένα το τεχνοκρατικό και το ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο. Αναφορά στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, καθώς επίσης και στο τι θα αξιολογηθεί ο καθένας εξ αυτών. Διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση/εκπαιδευτική μονάδα.
  • Εκπαίδευση μέσω νέων τεχνολογιών / Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση/ Εργαλεία συγγραφής e-Learning μαθησιακού υλικού / Ψηφιακά αντικείμενα μάθησης-αποθετήρια ψηφιακού υλικού: αναφορά στις παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσανατολισμένες στη διαδικασία διδακτικού σχεδιασμού και στοχοθεσίας, το παρελθόν και το παρόν της προσφοράς της τεχνολογίας στη διδασκαλία. Το μέλλον της τεχνολογίας στην υπηρεσία της διδασκαλίας των επιστημών και σκέψεις για το μέλλον της σχέσης της τεχνολογίας και της σύγχρονης διδασκαλία των επιστημών. Έχει ως σκοπό να δώσει στον εκπαιδευτικό τις γνώσεις των παιδαγωγικών δυνατοτήτων που προσφέρει κάθε οπτικοακουστικό μέσο χωριστά. Επίσης θα μπορεί με το πέρας του μαθήματος να γνωρίζει να χρησιμοποιεί κάθε οπτικοακουστικό μέσο στην τάξη. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για: εργαλεία παρουσίασης μαθήματος, λογιστικά φύλλα, σχεδίαση δραστηριοτήτων μέσω Java, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-book, e-test και αξιοποίηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ερμηνεύονται οι όροι σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση και δίνεται έμφαση στην σημασία τους σε σχέση με τους εκπαιδευόμενους, και τους κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με βασική αρχή την  αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού.

9α) Διδακτική θετικών επιστημών / Διδακτική της τεχνολογίας / Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στις επιστήμες: αναφορά στις βασικές αρχές της διδασκαλίας των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Πληροφορικής, της Χημείας, της Ηλεκτρολογίας, της Μηχανολογίας, των Οικονομικών, της Περιβαλλοντολογίας κ.λπ. σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κατά τη διδασκαλία μαθημάτων σαν τα προαναφερόμενα.

9β) Διδακτική κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών: το μάθημα αναφέρεται στη διδακτική των κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών, εξετάζεται η εξέλιξη της διδακτικής σκέψης και των θεωριών μάθησης, παρουσιάζονται τα μοντέλα και οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι αρχές στη βάση των οποίων οργανώνεται η διδασκαλία των κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο των εποπτικών μέσων και των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών.

  10α)  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών: το οικοσύστημα (δομή – οργάνωση – λειτουργικές σχέσεις – αρχές – νόμοι), άνθρωπος και περιβάλλον και χαρακτηριστικά και στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

10β)  Φιλοσοφία, λογοτεχνία και εκπαίδευση: φιλοσοφική παιδαγωγική, φιλοσοφία της εκπαίδευσης, φιλοσοφία των θετικών επιστημών, σύνδεση φιλοσοφίας, λογοτεχνίας και εκπαίδευσης. Η λογοτεχνία είναι σημαντικό πεδίο στην εκπαίδευση και βοηθά στην ανάπτυξη του μαθητή.

10γ)  Οικολογία, κοινωνία και περιβαλλοντική εκπαίδευση: με τον όρο περιβαλλοντική εκπαίδευση εννοούμε ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη γνώση που παρέχει η επιστήμη της οικολογίας, όσο όμως και μια κοινωνιολογική ανάλυση της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος. Θα αναλυθούν οι δομές, οι αρχές,  κ.λπ. του οικοσυστήματος, καθώς επίσης και η σχέση ανθρώπου-φύσης μέσα από τις σχετικές θεωρίες, αλλά και μέσα από αναφορές στην κοινωνιολογική έρευνα για το περιβάλλον. Θα μελετηθούν επίσης οι κρίσιμοι παράγοντες που έχει αναδείξει η σύγχρονη κοινωνιολογική έρευνα για το περιβάλλον για την μεταβολή της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

10δ)  Διαδίκτυο και κοινωνικά δίκτυα: το μάθημα αναφέρεται στην καταγραφή και την ανάλυση τρόπων και μεθόδων ασφαλούς πλοήγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο από την πλευρά των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Έμφαση δίνεται στην παιδαγωγική διάσταση της χρήσης του διαδικτύου και στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές πλοήγησης, που αποσκοπούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ηλεκτρονικής εξάρτησης και ηλεκτρονικής παραβατικότητας.

 

Αναφέρεται συμπληρωματικά ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν να υλοποιήσουν και πρακτική άσκηση διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, προετοιμασία των νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία, αλλά και η αλλαγή των παραδοσιακών πρακτικών σε πιο συνειδητές αφενός και καινοτόμες αφετέρου διδακτικές παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών με διδακτική εμπειρία. Η διαδικασία έγκειται στην αναλυτική αναζήτηση πλευρών της επιστημονικής γνώσης καθώς και στους μετασχηματισμούς της σε μορφή που να συναντά τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τη σκέψη των μαθητών στη Α/θμια και Β/θμια κυρίως εκπαίδευση. Η εμπειρία των αναλυτικών διδακτικών σχεδιασμών, της υλοποίησής τους σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια σε σχολικές τάξεις, κάτι που είναι άκρως πολύτιμο σε πολλά επίπεδα, επιστημονικό, διδακτικό, επικοινωνιακό αλλά και προσωπικό.

 

  • Διπλωματική εργασία: η εκπόνησή της παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος.

  Στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική τους Εργασία ανάλογα με το πεδίο εξειδίκευσής τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να αποδείξουν  ότι:

α) κατέχουν τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία που είναι συναφής με το θέμα τους,

β) έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν και να τεκμηριώσουν δόκιμη θεωρητική θέση σε σχέση με το θέμα τους, και

γ) μπορούν να συνδέσουν ζητήματα θεωρίας με ερευνητικά προβλήματα και να  τα εφαρμόσουν στην πράξη.

 

Επίβλεψη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Την επίβλεψη των ΜΔΕ και τη συμμετοχή σε επιτροπές υποστήριξης-αξιολόγησης των ΜΔΕ αναλαμβάνουν οι διδάσκοντες/ουσες του ΔΠΜΣ. Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να εποπτεύει μέχρι πέντε ΜΔΕ. Θα πρέπει να δηλώνει τους τομείς του ερευνητικού του ενδιαφέροντος στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου. Κάθε φοιτητής/ρια, επιβλέπεται από έναν/μία καθηγητή/τρια του ΔΠΜΣ. και να βρίσκεται σε τακτική συνεννόηση μαζί του/της.

 

Προσωπική ανάπτυξη

Σύμβουλος Καθηγητής/τρια

Με στόχο (α) να αποκτήσουν οι φοιτητές/ριες μια σαφή εικόνα για τις δυνατότητες που τους προσφέρει το πρόγραμμα, (β) να οργανώσουν το ατομικό τους πρόγραμμα μαθημάτων με τον πιο κατάλληλο για τα ενδιαφέροντά τους τρόπο και (γ) να βοηθηθούν στις επιλογές που θα χρειαστεί να κάνουν στη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών (επιλογές μαθημάτων, πρόοδος φοίτησης, κ.τ.λ.), ορίζεται από την ΕΔΕ για κάθε φοιτητή/ρια ένας/μια διδάσκων/-ουσα, μέλος ΔΕΠ, ως σύμβουλος. Οι σύμβουλοι ορίζονται στην αρχή του πρώτου εξαμήνου σπουδών και συνεργάζονται με τους/ις αντίστοιχους/ες φοιτητές ή φοιτήτριες σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Επιπλέον, δύναται να ορίζεται για κάθε νέο/α φοιτητή/ρια ένας παλιός μεταπτυχιακός απόφοιτος ως σύμβουλος, προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση και την ένταξη των νέων φοιτητών/ριών στο ΔΠΜΣ.

kedivimkedivimkedivim
Μετάβαση στο περιεχόμενο