Πέμπτη, 13 ΙουνίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Κατηγορίες, αριθμός εισακτέων & κριτήρια επιλογής

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η κατανομή των εισακτέων γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ.

Στο εν λόγω ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί και αυτό μετά από επιλογή – αξιολόγηση προσόντων:

α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και πρώην ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σε ποσοστό 60%).

β) Απόφοιτοι των μεταπτυχιακών των τμημάτων που συνδιοργανώνουν το παρόν ΔΠΜΣ (σε ποσοστό 40%).

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα καλύπτεται από την άλλη κατηγορία.

Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

 

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος ορίζονται ως εξής:

  • Βαθμολογία: Συνεκτίμηση του βαθμού του πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ και του βαθμού διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο).
  • Επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ.
  • Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται ορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Συνεκτίμηση της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων.
  • Συνέντευξη των υποψηφίων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο