Παρασκευή, 19 ΙουλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Τρόπος εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών/ριών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος και εντός του εαρινού εξαμήνου, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής δημοσιεύεται και αναρτάται στις ιστοσελίδες των Συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στο ΔΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται:

Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας,

Β) στη συνέντευξη

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν:

 1. Για την ειδίκευση στη «Διδακτική Θετικών/Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών» (Didactics of Science/Economics/Engineering)»:
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών, Οικονομικών Επιστημών, Επιστήμης των Μηχανικών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, της Σχολής Καλών Τεχνών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.
 1. Για την ειδίκευση στη «Διδακτική Κοινωνικών/Παιδαγωγικών/Ανθρωπιστικών/Νομικών Επιστημών» (Didactics of Social Sciences/Pedagogical/Humanities/Law)»»:
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Νομικών Επιστημών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

 

Α) Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής.
 2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/ης υποψήφιου/-ας.
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΔΔΠΜΣ (max 500 λέξεις).
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται:

Αποδεικτικά πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ισχύοντος παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ ή γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται με ευθύνη του ΔΔΠΜΣ.

 

Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου (παρακάτω αναγράφονται αναλυτικά τα ποσοστά στα κριτήρια αξιολόγησης).

Β) Η διαδικασία της συνέντευξης

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:

 • Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ.
 • Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.
 • Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους.
 • Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

kedivimkedivimkedivim
Μετάβαση στο περιεχόμενο