Παρασκευή, 19 ΙουλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Συντάκτης: DstAdmin

Πρόγραμμα Σπουδών

Αρχική Σελίδα
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (8), και επιλογής (2), ανάλογα με την κατεύθυνση, που θα επιλέγουν. Η ΕΔΕ έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει (αυξομειώνει) τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής ανά έτος, εάν το κρίνει αναγκαίο. Συνολικά τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι Μ.Φ. στα δύο εξάμηνα θα ανέρχονται σε δέκα (10). Για το δεύτερο εξάμηνο θα δηλώνουν την κατεύθυνση της επιλογής τους. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι 90. Κάθε μάθημα (6 π...

Ειδικεύσεις του προγράμματος

Αρχική Σελίδα
Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο κατευθύνσεις: 1η Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών/Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών 2η Κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών/Νομικών Επιστημών Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) θα καθορίζεται κατ’ έτος η λειτουργία των δύο κατευθύνσεων. Επιπλέον, το ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση θα είναι 50% του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει καθορίσει η ΕΔΕ για το συγκεκριμένο έτος. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε μία από τις δύο κατευθύνσεις η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή του ποσοστού, με βάση πάντα το ανώτατο όριο συμμετοχής φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ....

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Αρχική Σελίδα, Χωρίς κατηγορία
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, και σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης, το οποίο ορίζεται σε έξη (6) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο εξάμηνο διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Κατηγορίες, αριθμός εισακτέων & κριτήρια επιλογής

Αρχική Σελίδα
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η κατανομή των εισακτέων γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ. Στο εν λόγω ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί και αυτό μετά από επιλογή – αξιολόγηση προσόντων: α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και πρώην ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σε ποσοστό 60%). β) Απόφοιτοι των μεταπτυχιακών των τμημάτων που συνδιοργανώνουν το παρόν ΔΠΜΣ (σε ποσοστό 40%). Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα καλύπτεται από την άλλ...

Σκοπός του ΔΠΜΣ

Αρχική Σελίδα
Ο τίτλος του ΔΠΜΣ είναι «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες (MSc in Didactic of Sciences and Modern Technology)». Το δε αντικείμενό του είναι η Διδακτική των Επιστημών και οι Σύγχρονες Τεχνολογίες. Το ΔΠΜΣ συνδιοργανώνεται από τα τμήματα Φυσικής, Χημείας, Διοικητικής Επιστήμης και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ. Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός: η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και σε όλους τους αποφοίτους AEI που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα: ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, εξειδικ...
kedivimkedivimkedivim
Μετάβαση στο περιεχόμενο