Κυριακή, 3 ΔεκεμβρίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Ανακοινώσεις

Χορήγηση Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας στους αποφοίτους

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Έγκριση χορήγησης Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Διιδρυματικού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες (MSc in Didactic of Sciences and Modern Technology)» του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ως επισπεύδον Τμήμα) σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΦΕΚ 4431/Β'/25-09-2021 https://dst.ihu.gr/chorigisi-didaktikis-kai-paidagogikis-eparkeias-stous-apofoitous/...

Υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή διδάκτρων

Ανακοινώσεις
Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι όσοι επιθυμείτε και πληροίτε τις προϋποθέσεις για να καταθέσετε αίτηση για την απαλλαγή διδάκτρων μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση απο 15/9/2021-20/9/2021.   https://dst.ihu.gr/apallagi-didaktron

Παράταση πρόσκλησης συμμετοχής στο ΔΔΠΜΣ 2021 – 2022

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο ΔΔΠΜΣ παρατείνεται μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2021. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν από την Γραμματεία του μεταπτυχιακού σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού της πανδημίας COVID19). Για την ημερομηνία της συνέντευξης θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Λήψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απαλλαγή διδάκτρων

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4485/2017, άρθρο 35, παρ.2 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3387/τ.Β’/10.08.2018 δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΔΔΠΜΣ μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 5, ΦΕΚ 3387/Β’/10.08.2018) στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ (sec@dst.ihu.gr), προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενει...

Ανακοίνωση εξ αποστάσεως ορκωμοσίας

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, , θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00 Η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής και συγκεκριμένα με τη χρήση του συστήματος Ζoom. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: Να διαθέτουν κάμερα, ηχείο και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα προς χρήση. Να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο σε χώρο δικής τους επιλογής Να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. Ο σύνδεσμος καθώς και οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στην τελετή θα γνωστοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή  θα πρέπει να στεί...

Παρουσίαση της σειράς «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης»

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» των τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνεται ημερίδα/παρουσίαση της σειράς «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, στις 10 π.μ.. Η ημερίδα είναι σε συνδιοργάνωση με τον εκδοτικό οίκο. Την σειρά «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» επιμελείται ο ομότιμος Καθγητής Παι­δα­γω­γι­κής Α.Π.Θ., Γεώργιος Τσιάκαλος. Ομι­λη­τές θα είναι οι: Κώ­στας Θε­ρι­α­νός, Δι­δά­κτωρ Επι­στη­μών της Αγω­γής Παν. Κρή­της, Συ­ντο­νι­στής Εκ­παι­δευ­τι­κού Έρ­γου Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών, Πευ­κού­λα Στα­γιά, Δι­δα­κτό­ρισ­σα Παι...

Παιδαγωγική Επάρκεια Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες" παρέχει Παιδαγωγική επάρκεια στους αποφοίτους του (ΦΕΚ 2262, τεύχος Β΄, 31-5-2021, Απόφαση 6η).   Λήψη ΦΕΚ  

Παρουσίαση εκπαιδευτικής πλατφόρμας VERTITECH

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Tην Παρασκευή 21.5.2021 και ώρα 17:00, στα πλαίσια του μαθήματος 'Σύγχρονες τεχνολογίες και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων', του ΔΔΠΜΣ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ", στην αίθουσα https://zoom.us/j/96695027576, θα πραγματοποιηθεί Workshop σε συνεργασία με την εταιρεία Vertitech https://www.vertitech.gr/ με σκοπό να παρουσιαστεί η εκπαιδευτική πλατφόρμα Classter. Πρόκειται για ένα σύστημα που εκσυγχρονίζει τον εκπαιδευτικό Οργανισμό με τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει (άμεση πληροφορία και πρόσβαση σε δεδομένα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτών, διαχείριση οικονομικών και επικοινωνιακών σχέσεων). Το Classter υποστηρίζει σήμερα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών Οργανισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό....

Η διαδικασία της συνέντευξης

Ανακοινώσεις
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται: Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής. Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του https://dst.ihu.gr/. Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» γίνεται με συνέντευξη και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή...
Μετάβαση στο περιεχόμενο