Τετάρτη, 17 ΑπριλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση εκπαιδευτικής πλατφόρμας VERTITECH

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Tην Παρασκευή 21.5.2021 και ώρα 17:00, στα πλαίσια του μαθήματος 'Σύγχρονες τεχνολογίες και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων', του ΔΔΠΜΣ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ", στην αίθουσα https://zoom.us/j/96695027576, θα πραγματοποιηθεί Workshop σε συνεργασία με την εταιρεία Vertitech https://www.vertitech.gr/ με σκοπό να παρουσιαστεί η εκπαιδευτική πλατφόρμα Classter. Πρόκειται για ένα σύστημα που εκσυγχρονίζει τον εκπαιδευτικό Οργανισμό με τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει (άμεση πληροφορία και πρόσβαση σε δεδομένα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτών, διαχείριση οικονομικών και επικοινωνιακών σχέσεων). Το Classter υποστηρίζει σήμερα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών Οργανισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό....

Η διαδικασία της συνέντευξης

Ανακοινώσεις
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται: Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα. Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής. Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του https://dst.ihu.gr/. Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» γίνεται με συνέντευξη και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή...

Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Ανακοινώσεις
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Αίτηση η οποία διατίθεται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://dst.ihu.gr/. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου). Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Υπόμνημα (max 500 λέξεις) για τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επέλεξε το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Οι υποψήφιοι - πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας α...

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και διαδικασία επιλογής σπουδαστών

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες υποψήφιοι/ες που είναι: α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σε ποσοστό 60%). β) Απόφοιτοι των μεταπτυχιακών των τμημάτων που συνδιοργανώνουν το παρόν ΔΔΠΜΣ (σε ποσοστό 40%). Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα καλύπτεται από την άλλη κατηγορία. Στους προαναφερόμενους φοιτητές περιλαμβάνονται οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία μοριοδοτούνται τα πιστοποιημένα τους προσόντ...

Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 2021 – 2022

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (Μ.Φ.) στο Διιδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» (ΦΕΚ 445 05/02/2021 τ. Β’) Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η εισαγωγή 50 φοιτητών/τριών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:  «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»   Στο τμήμα Φυσικής της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, της σχολής Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε συνεργασία με τα τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει το ακ...

Δίδακτρα

Ανακοινώσεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα ύψους 3.500€ σε λογαριασμό του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.500€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής: Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: 500€ κατά την εγγραφή 1000€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου   Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης: 500€ κατά την εγγραφή 500€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου  Σε περίπτωση μη καταβολής διδάκτρων η φοίτηση αναστέλλεται....

Έναρξη ΔΔΠΜΣ – Εαρινό εξάμηνο 2021

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες», την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, παρουσία των Προέδρων των συμμετεχόντων στο ΔΔΠΜΣ τμημάτων, πολλών Διδασκόντων και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η κατάσταση της πανδημίας στη χώρα, απέτρεψε τη διά ζώσης πρώτη γνωριμία, όπως άλλες χρονιές. Εντούτοις, η έναρξη πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Zoom.   https://dst.ihu.gr/enarxi-ddpms-2021-diadiktyaki-ekdilosi...

Πέρας διαδικασίας συνεντεύξεων

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές του ΔΔΠΜΣ, Με τη διαδικασία των συνεντεύξεων να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ήταν χαρά μας να γνωρίσουμε τον κάθε ένα και την κάθε μια έστω και διαδικτυακά. Η ομάδα του ΔΔΠΜΣ εργάζεται τώρα στην επεξεργασία των δεδομένων που μας έχετε δώσει ώστε το γρηγορότερο δυνατό να ανακοινωθούν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιτυχόντων. Σας ευχαριστούμε και πάλι για το ενδιαφέρον σας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε, σαν ομάδα, το καλύτερο δυνατό για την ομαλή διεξαγωγή του ΔΔΠΜΣ έστω και σε αυτές τις συνθήκες πανδημίας. Εκ μέρους του ΔΔΠΜΣ, Βασίλειος Τσιάντος, Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ...

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απαλλαγής διδάκτρων

Ανακοινώσεις
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4485/2017, άρθρο 35, παρ.2 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3387/τ.Β’/10.08.2018 δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΔΔΠΜΣ μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά από 19/03/2021 έως 24/03/2021 - 3 μ.μ. την αίτηση τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 5, ΦΕΚ 3387/Β’/10.08.2018) στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ (sec@dst.ihu.gr), προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο