Τρίτη, 28 ΜαΐουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Παρουσίαση της σειράς «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης»

Στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» των τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνεται ημερίδα/παρουσίαση της σειράς «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, στις 10 π.μ.. Η ημερίδα είναι σε συνδιοργάνωση με τον εκδοτικό οίκο. Την σειρά «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» επιμελείται ο ομότιμος Καθγητής Παι­δα­γω­γι­κής Α.Π.Θ., Γεώργιος Τσιάκαλος.

Ομι­λη­τές θα είναι οι:
Κώ­στας Θε­ρι­α­νός, Δι­δά­κτωρ Επι­στη­μών της Αγω­γής Παν. Κρή­της, Συ­ντο­νι­στής Εκ­παι­δευ­τι­κού Έρ­γου Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών,
Πευ­κού­λα Στα­γιά, Δι­δα­κτό­ρισ­σα Παι­δα­γω­γι­κής Α.Π.Θ., Δι­ευ­θύ­ντρια Δη­μο­τι­κού Σχο­λείου Αγί­ας Τρι­ά­δας και
Γι­ώρ­γος Τσι­ά­κα­λος, Ομό­τι­μος Κα­θη­γη­τής Παι­δα­γω­γι­κής Α.Π.Θ., Επι­με­λη­τής της σει­ράς Παι­δα­γω­γοί της Αλ­λη­λεγ­γύ­ης.
Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας τιυ ΔΠΘ Σεβαστή Χατζηφωτίου.

 

Η αίθουσα ZOOM είναι η https://zoom.us/j/96695027576. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και από την σελίδα στο facebook του μεταπτυχιακού και του εκδοτικού οίκου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο