Σάββατο, 1 ΟκτωβρίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών