Παρασκευή, 19 ΙουλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και διαδικασία επιλογής σπουδαστών

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες υποψήφιοι/ες που είναι:

α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σε ποσοστό 60%).

β) Απόφοιτοι των μεταπτυχιακών των τμημάτων που συνδιοργανώνουν το παρόν ΔΔΠΜΣ (σε ποσοστό 40%).

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα καλύπτεται από την άλλη κατηγορία. Στους προαναφερόμενους φοιτητές περιλαμβάνονται οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία μοριοδοτούνται τα πιστοποιημένα τους προσόντα. Η διαδικασία μοριοδότησης υπάρχει αναλυτικά στον Κανονισμό του ΔΔΠΜΣ (ΦΕΚ Β΄ 1091/22-3-2021) και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ  (https://dst.ihu.gr/ ).

kedivimkedivimkedivim
Μετάβαση στο περιεχόμενο