Πέμπτη, 13 ΙουνίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ – Ακ. έτος 2022 – 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (Μ.Φ.) στο Διιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο:

«Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»

(ΦΕΚ 445 05/02/2021 τ. Β’)

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

η εισαγωγή 50 φοιτητών/τριών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:

 «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»

Το ΔΔΠΜΣ παρέχει την Παιδαγωγική Επάρκεια στους αποφοίτους του (ΦΕΚ 2262, τεύχος Β΄, 31-5-2021, Απόφαση 6η).

 

Στο τμήμα Φυσικής της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, της σχολής Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε συνεργασία με τα τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες».

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2022. Οι μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο και έκτο εξάμηνο διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Κατά την εγγραφή τους στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο κατευθύνσεις την οποία θα ακολουθήσουν κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο:

1η Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών/ Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών

2η Κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών/ Νομικών Επιστημών

Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) καθορίζεται κατ’ έτος η λειτουργία των δύο κατευθύνσεων. Επιπλέον, το ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση θα είναι 50% του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει καθορίσει η ΕΔΕ για το συγκεκριμένο έτος. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε μια από τις δύο κατευθύνσεις η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή του ποσοστού, με βάση πάντα το ανώτατο όριο συμμετοχής φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα και ανάλογα με τις ανάγκες στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα θα γίνονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε ποσοστό 35% (ή αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε περίπτωση παράτασης των οδηγιών του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19).

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες». Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων, τόσο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όσο και σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων σχετικά με την Ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών, την Υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, την Εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την Προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και την Γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e−learning, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης. Όλα τα ανωτέρω θα διδάσκονται με την βοήθεια Νέων Τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στην Διδακτική και την Παιδαγωγική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Όλα τα μαθήματα θα είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας σχετικών με την Διδακτική και Παιδαγωγική γενικότερα, όπως και από ενότητες σχετικές με την συγγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών και ερευνητικών εργασιών των φοιτητών.

Τηλ. 2510-462277

 

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο κατεβάζοντας το αρχείο PDF.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και διαδικασία επιλογής σπουδαστών

Μετάβαση στο περιεχόμενο