Παρασκευή, 19 ΙουλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων – 2021

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (Μ.Φ.) στο Διιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο:
«Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»
(ΦΕΚ 445 05/02/2021 τ. Β’)

 

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο)
η εισαγωγή 40 φοιτητών/τριών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:
 «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»

 

Στο τμήμα Φυσικής της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, της σχολής Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε συνεργασία με τα τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες».

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2021 (Απρίλιο). Οι μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο και έκτο εξάμηνο διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

  Κατά την εγγραφή τους στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο κατευθύνσεις την οποία θα ακολουθήσουν κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο:

1η Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών/ Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών

2η Κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών/ Νομικών Επιστημών

Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) καθορίζεται κατ’ έτος η λειτουργία των δύο κατευθύνσεων. Επιπλέον, το ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση θα είναι 50% του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει καθορίσει η ΕΔΕ για το συγκεκριμένο έτος. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε μια από τις δύο κατευθύνσεις η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή του ποσοστού, με βάση πάντα το ανώτατο όριο συμμετοχής φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα και ανάλογα με τις ανάγκες στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα θα γίνονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε ποσοστό 35% (ή αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε περίπτωση παράτασης των οδηγιών του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19).

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες». Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων, τόσο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όσο και σε όλους τους αποφοίτους ΑΕΙ που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων σχετικά με την Ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών, την Υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, την Εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την Προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και την Γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e−learning, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης. Όλα τα ανωτέρω θα διδάσκονται με την βοήθεια Νέων Τεχνολογιών ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων στην Διδακτική και την Παιδαγωγική σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Όλα τα μαθήματα θα είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας σχετικών με την Διδακτική και Παιδαγωγική γενικότερα, όπως και από ενότητες σχετικές με την συγγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών και ερευνητικών εργασιών των φοιτητών.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και διαδικασία επιλογής σπουδαστών

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες υποψήφιοι/ες που είναι:

α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σε ποσοστό 60%).

β) Απόφοιτοι των μεταπτυχιακών των τμημάτων που συνδιοργανώνουν το παρόν ΔΔΠΜΣ (σε ποσοστό 40%).

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό θα καλύπτεται από την άλλη κατηγορία. Στους προαναφερόμενους φοιτητές περιλαμβάνονται οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Δικαίωμα εισαγωγής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχουν οι πτυχιούχοι των παραπάνω κατηγοριών με κατώτερο βαθμό πτυχίου «6,5». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου πιστοποιείται η επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου ή η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, μπορούν να γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου “καλώς”. Σε περιπτώσεις όπου στον τίτλο δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου αριθμητικά, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται πιστοποιητικό του ΑΕΙ που εξέδωσε τον τίτλο στον οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. Επίσης θα πρέπει να κατέχουν ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας.

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία μοριοδοτούνται τα πιστοποιημένα τους προσόντα. Η διαδικασία μοριοδότησης υπάρχει αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ ( https://dst.ihu.gr ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους το διάστημα από 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 έως και  16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.

 

Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Αίτηση η οποία διατίθεται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://dst.ihu.gr .
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Υπόμνημα (max 500 λέξεις) για τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επέλεξε το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
 5. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

Οι υποψήφιοι – πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (Lower).
 2. Δύο συστατικές επιστολές.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και αυτής της προκήρυξης, και β) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 6. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που πιστοποιούν οποιαδήποτε περαιτέρω προσόντα διαθέτουν και που περιλαμβάνονται σ’ εκείνα για τα οποία ο Κανονισμός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει συγκεκριμένη μοριοδότηση. Τα προσόντα αυτά είναι:
✓ Γνώση άλλης/άλλων ξένης/ξένων γλώσσας/γλωσσών.
✓ Άλλο/-α πτυχίο/-α
✓ Μεταπτυχιακός/-οι τίτλος/-οι σπουδών
✓ Διδακτική εμπειρία
✓ Βασικές δεξιότητες Η/Υ

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται:

Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας
Β) στη συνέντευξη

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν:

 1. Για την ειδίκευση στη «Διδακτική Θετικών/Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών» (Didactics of Science/Economics/Engineering)»:
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών, Οικονομικών Επιστημών, Επιστήμης των Μηχανικών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, της Σχολής Καλών Τεχνών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.
 1. Για την ειδίκευση στη «Διδακτική Κοινωνικών/Παιδαγωγικών/Ανθρωπιστικών/ Νομικών Επιστημών» (Didactics of Social Sciences/Pedagogical/Humanities/Law)»»:
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Νομικών Επιστημών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

 Η διαδικασία της συνέντευξης

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:

 • Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
 • Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.
 • Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους.
 • Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του https://dst.ihu.gr/.

Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» γίνεται με συνέντευξη και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή Επιλογής. Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των κριτηρίων που αναφέρονται στον πίνακα κριτηρίων παρακάτω.

Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου και ιδίως τα εξής:

 • Ο τίτλος του πτυχίου: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφών προς το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ειδικοτήτων
 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου
 • Η επίδοση σε συναφή προς το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα
 • Η γνώση υπολογιστών
 • Η ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Η γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση των υποψηφίων, σχετική με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

Στο στάδιο αυτό ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 60% ως εξής :

Τίτλος Πτυχίου (Πτυχίο Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων με το ΔΔΠΜΣ΄)

Βαθμός Πτυχίου

Επίδοση σε συναφή μαθήματα

Η/Υ

Επαγγελματική/ Ερευνητική / Διδακτική εμπειρία

Συστατικές επιστολές

Γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ

10

15

5

5

15

4

6

Ακολουθεί ανάλυση:

Α) Πτυχίο :

Άριστα (8,5-10)

Λίαν Καλώς (6,5-8,49)

Καλώς (5-6,49)

    15

          12

     9

 

Β) Επίδοση σε συναφή μαθήματα :

Ορίζονται ως συναφή μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής και λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος βαθμός ανά κατηγορία μαθήματος

1) Παιδαγωγική   

Άριστα (8,5 – 10)

Λίαν Καλώς (6,5 – 8,49)

Καλώς (5 – 6,49)

3

2

1

2) Διδακτική    

Άριστα (8,5 – 10)

Λίαν Καλώς (6,5 – 8,49)

Καλώς (5 – 6,49)

3

2

1

 Γ) Υπολογιστές – Γνώση συστημάτων πληροφορικής

Άριστη

Πολύ καλή

Καλή

3

2

1

Δ) Επαγγελματική – Ερευνητική – Διδακτική εμπειρία

Ικανοποιητική 

Καλή

Μέτρια 

10

6

4

Ε) Συστατικές επιστολές  :                                 

Εφόσον θεωρηθούν ικανοποιητικές ως προς το περιεχόμενο και σχετίζονται με την εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία :           1   +   1

ΣΤ) Γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ :

Ικανοποιητική 

Καλή

Μέτρια 

4

3

2

                                                          

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ

Κατά το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, η προφορική συνέντευξη που αφορά τη συνεκτίμηση της συνολικής συγκρότησης και  της επιστημονικής επάρκειας σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, τη συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητά τους, τις επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων,  ορίζεται συντελεστής 40%. Η εξέταση γίνεται από Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΔΕ και μετέχουν δύο ακόμα μέλη της ΕΔΕ τα οποία βαθμολογούν ξεχωριστά. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) της βαθμολογίας αποτελεί τον βαθμό στην προφορική εξέταση.

  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, την τελική δηλαδή βαθμολογία, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/ριών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ.

Οι επιτυχόντες/-ούσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής καθώς και την απόδειξη καταβολής της πρώτης δόσης των διδάκτρων του Α΄ εξαμήνου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμούντες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων/ουσών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/-ούσες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι όλα τα έγγραφα αρχειοθετούνται και σε καμία περίπτωση δεν

επιστρέφονται.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και εξ αποστάσεως σε ποσοστό 35% (ή αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε περίπτωση παράτασης των οδηγιών του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19) Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για διάρκεια δεκατριών (13) εβδομάδων ανά εξάμηνο. Ορισμένες διαλέξεις και σεμινάρια μπορεί να πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Η φοίτηση περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια, εξειδικευμένες διαλέξεις, ατομικές ή συλλογικές εργασίες, προφορικές ή γραπτές, καθώς και ενίοτε εργαστήρια ή πρακτικές ασκήσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, οι φοιτητές εκπονούν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό.

Δίδακτρα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα ύψους 3.500€ σε λογαριασμό του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.500€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:

 • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:
  • 500€ κατά την εγγραφή
  • 1000€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου

 

 • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης:
  • 500€ κατά την εγγραφή
  • 500€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου

 Σε περίπτωση μη καταβολής διδάκτρων η φοίτηση αναστέλλεται.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας (βλ. ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης) μόνο ηλεκτρονικά κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων από  1 Μαρτίου έως  16 Μαρτίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας https://dst.ihu.gr, στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να συμπληρώσουν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους πριν τη λήξη της προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά προκειμένου να αναρτηθούν πρέπει να είναι σε αρχεία τύπου pdf. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις μετά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δύναται να υπάρξει επαναπροκήρυξη.

Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις  17 Μαρτίου 2021 (από ώρα 09:00 και μετά) μέσω τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού της πανδημίας COVID19).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο κατώτερος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/-ριών που μπορεί να δεχτεί το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι 20.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο και κατεύθυνση παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΦΕΚ Β΄ 445/05.2.2021, καθώς επίσης και στον Οδηγό του ΔΔΠΜΣ (https://dst.ihu.gr).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα) ή θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ, το αργότερο μέχρι  16 Μαρτίου 2021.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτικές των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καθώς και από την ιστοσελίδα https://dst.ihu.gr

Τηλ. 2510-462277

email: sec@dst.ihu.gr

Καβάλα, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ

Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος

 

Αρχικό κείμενο σε μορφή PDF (λήψη):

ProsklisiSimetoxisEar2021-2
kedivimkedivimkedivim
Μετάβαση στο περιεχόμενο